Quy tắc sử dụng

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Khi sử dụng trang web này, Quý Khách đồng ý chấp thuận tuân theo các quy tắc và điều kiện sau đây mà không có bất kỳ giới hạn hay hạn chế nào. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ Quy Tắc Sử Dụng này trước khi sử dụng trang web. Các quy định này có thể được chỉnh sửa vào bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật thông báo này. Các quy định điều chỉnh sẽ có giá trị áp dụng và ràng buộc đối với Quý Khách, do đó, Quý Khách vui lòng truy cập trang web này thường xuyên theo định kỳ để xem xét các quy định có giá trị ràng buộc áp dụng với Quý Khách tại từng thời điểm.

QUYỀN KHƯỚC TỪ

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, (1) tài liệu trên trang web này được cung cấp “như tình trạng hiện có” và không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể được nêu rõ ràng hay ngụ ý. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ Cố vấn nhị phân không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cam đoan bảo đảm nào, bất kể được nêu rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về khả năng sử dụng hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể; (2) Cố vấn nhị phân không bảo đảm rằng: trang web hoặc các chức năng được đề cập trong tài liệu sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi, hoặc các sai sót sẽ được sửa chữa, hoặc trang web này hoặc máy chủ điều hành trang web này không bị nhiễm vi rút hoặc các thành phần có hại khác; và (3) Cố vấn nhị phân không bảo đảm hoặc cam kết về tính chính xác, mức độ đúng đắn, độ tin cậy cũng như không cam kết bất kỳ nội dung nào tương tự liên quan đến việc sử dụng hoặc kết quả nhận được từ việc sử dụng các tài liệu trên trang web này. Thông tin và mô tả được đề cập tại đây không nhằm mục đích cung cấp đầy đủ về mọi quy tắc sử dụng, các ngoại lệ và điều kiện áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, mà chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và cơ bản. Để có thêm thông tin đầy đủ, Quý Khách vui lòng tham khảo chính sách cụ thể hoặc hợp đồng dịch vụ hoặc sản phẩm liên quan của Cố vấn nhị phân.

Trang web này có thể có các đường dẫn đến các trang web khác không thuộc phạm vi quản lý của Cố vấn nhị phân. Cố vấn nhị phân không chịu trách nhiệm về tính sẵn có, nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ trang web bên ngoài nào và không chịu trách nhiệm nào đối với Khách hàng, bất kể rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến việc sử dụng các đường dẫn đến các trang web bên ngoài. Việc cung cấp bất kỳ đường dẫn nào đến các trang web đó không có nghĩa là MetLife đồng ý hoặc bảo chứng cho các trang web đó hoặc nội dung của trang web đó. Quý Khách công nhận và đồng ý rằng Quý Khách chịu trách nhiệm đối với các rủi ro khi truy cập các trang web đó.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Mặc dù Cố vấn nhị phân đã sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đưa và cập nhật các thông tin chính xác lên trang web này, đôi khi lỗi hoặc thiếu sót vẫn có thể xảy ra. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Cố vấn nhị phân không bảo đảm hoặc cam kết về tính chính xác của các nội dung trên trang web này và trong mọi tình huống, bao gồm nhưng không giới hạn sự bất cẩn và sai sót, mà Cố vấn nhị phân hoặc bất kỳ bên nào khác tham gia tạo ra, gây ra, hoặc cung cấp.

Cố vấn nhị phân không chịu trách nhiệm với Quý Khách về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, thiệt hại phát sinh, hệ quả, thiệt hại gián tiếp hoặc các khoản phạt phát sinh từ việc sử dụng, hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web này, cho dù Cố vấn nhị phân hoặc một đại diện theo ủy quyền của Cố vấn nhị phân đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, toàn bộ trách nhiệm của Cố vấn nhị phân đối với Quý Khách về tất cả thiệt hại, tổn thất và khiếu kiện không vượt quá số tiền được Quý Khách thanh toán, nếu có, để truy cập trang web này.

Cố vấn nhị phân cũng không chịu trách nhiệm và không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ thiệt hại hoặc vi rút có thể gây hại đến thiết bị máy tính hoặc tài sản khác của Quý Khách phát sinh từ việc truy cập, sử dụng hoặc duyệt tìm trong trang web hoặc phát sinh từ việc Quý Khách tải xuống bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, dữ liệu âm thanh, và dữ liệu hình ảnh từ trang web này.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Trang web này thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi Cố vấn nhị phân. Trừ trường hợp Cố vấn nhị phân có quy định rõ ràng khác tại đây, mọi tài liệu từ trang web này hoặc từ bất kỳ trang web nào do Cố vấn nhị phân sở hữu, điều hành, cấp phép hoặc kiểm soát đều không được sao chép, mô phỏng lại, tái bản, sửa đổi hoặc lưu trữ trong một hệ thống có thể khôi phục được dùng để tạo các sản phẩm phái sinh, cũng như không được tải lên, đăng tải, chuyển giao (qua bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào), không được phân phối hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào khác cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào. Quý Khách có quyền tải xuống tài liệu được hiển thị trên trang web này chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, với điều kiện là Quý Khách giữ nguyên các thông báo về bản quyền và các quyền sở hữu khác được đề cập trong tài liệu đó. Quý Khách không được phân phối, sửa đổi, truyền phát, sử dụng lại, đăng lại, hoặc sử dụng nội dung của trang web này cho mục đích công cộng hoặc thương mại, bao gồm các văn bản, hình ảnh, dữ liệu âm thanh, và dữ liệu hình ảnh động (video) nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Cố vấn nhị phân.

Cố vấn nhị phân không bảo đảm cũng như cam kết việc Quý Khách sử dụng các tài liệu được hiển thị trên trang web này sẽ không vi phạm các quyền của bên thứ ba.

CÁC VẤN ĐỀ THUỘC QUYỀN TÀI PHÁN

Trừ trường hợp được nêu rõ ràng tại đây, Cố vấn nhị phân không bảo đảm rằng các tài liệu trên trang web này phù hợp hoặc có thể được sử dụng tại bất kỳ địa điểm nào. Quý Khách chủ động chọn truy cập trang web này và chịu trách nhiệm tuân thủ luật địa phương.

Trừ trường hợp có quy định rõ ràng khác tại đây, thông tin được đề cập trên trang web này không đưa ra bất kỳ đề nghị cung cấp hoặc kêu gọi khách hàng mua bất kỳ sản phẩm bảo hiểm nào hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của Cố vấn nhị phân. Sẽ không có bất kỳ sản phẩm bảo hiểm nào hoặc sản phẩm/dịch vụ nào khác được cung cấp bởi Cố vấn nhị phân, hoặc được bán bởi Cố vấn nhị phân, sẽ có hiệu lực thực thi tại một quốc gia, nếu việc cung cấp hoặc bán các sản phẩm đó được xem là vi phạm luật kinh doanh bảo hiểm hoặc các quy định pháp luật khác tại quốc gia đó. Một số sản phẩm và dịch vụ mà Cố vấn nhị phân cung cấp có thể không được cung cấp tại một số vùng miền/quốc gia.

QUYỀN SỞ HỮU THÔNG TIN

Ngoại trừ dữ liệu hoặc thông tin cá nhân, bất kỳ thông tin nào mà Quý Khách chuyển giao cho Cố vấn nhị phân thông qua trang web này, bằng thư điện tử hoặc hình thức khác, bao gồm dữ liệu, dữ kiện, câu hỏi, bình luận hoặc đề xuất sẽ được xem là thông tin không bảo mật và không độc quyền và sẽ trở thành tài sản của Cố vấn nhị phân. Các Thông tin đó, ngoại trừ dữ liệu hoặc thông tin cá nhân, có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc mô phỏng lại, tiết lộ, chuyển giao, xuất bản, truyền phát và đăng tải. Cố vấn nhị phân được quyền tự do sử dụng bất kỳ ý kiến, ý tưởng, bí quyết hoặc phương pháp kỹ thuật được đề cập trong bất kỳ trao đổi nào với Cố vấn nhị phân thông qua trang web này hoặc bằng các phương tiện khác cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, phát triển và tiếp thị sản phẩm bằng cách sử dụng thông tin đó. Quý khách sẽ từ bỏ mọi quyền áp dụng mà Quý Khách có thể có đối với thông tin (ngoại trừ dữ liệu cá nhân) được Quý Khách chuyển giao cho Cố vấn nhị phân thông qua trang web hoặc bằng hình thức khác, cho mục đích của Quy Định Sử Dụng.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mọi nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, lô gô và biểu tượng đều thuộc quyền sở hữu của Cố vấn nhị phân. Ngoại trừ các quy định được nêu rõ ràng trong Quy Tắc Sử Dụng và ngoại trừ được pháp luật hiện hành cho phép, không có bất kỳ quy định nào tại trang web này được hiểu là cấp phép, gợi ý, đồng ý cho phép cấp quyền sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Cố vấn nhị phân (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ nhãn hiệu hoặc lô gô) hiển thị trên trang web này, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Cố vấn nhị phân. Việc Quý Khách sử dụng nhãn hiệu hoặc lô gô hiển thị trên trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên trang web này, trừ khi được quy định tại đây, đều bị nghiêm cấm.

BẢN QUYỀN PHẦN MỀM

Trong phạm vi cho phép, các phần mềm được sử dụng hoặc được cung cấp đến Quý Khách tại trang web này, Cố vấn nhị phân sẽ cấp cho Quý Khách quyền cá nhân, giới hạn và không độc quyền, để tải xuống và sử dụng phần mềm cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Các quyền khác liên quan đến phần mềm đều không được cấp. Mọi quyền bao gồm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến phần mềm đều thuộc sở hữu của Cố vấn nhị phân hoặc bên cấp phép hoặc bên sở hữu phần mềm liên quan. Trừ khi được pháp luật cho phép, Quý Khách không được đảo ngược thiết kế, giải mã, sửa đổi hoặc can thiệp vào phần mềm.

BẢO MẬT

Quý Khách công nhận và xác nhận rằng internet không phải là hình thức an toàn để bảo đảm quyền riêng tư và rằng khó có thể thực hiện bảo mật và bảo đảm đầy đủ. Quyền bảo mật khi sử dụng trang web này của Quý Khách không được bảo đảm và Quý Khách công nhận rằng việc sử dụng trang web (bao gồm thông tin Quý Khách cung cấp cho trang web) có thể bị truy cập bởi, hoặc tiết lộ cho những người khác. Không giới hạn bất kỳ quyền khước từ nào khác tại đây, Cố vấn nhị phân sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất nào mà Quý Khách hoặc bất kỳ người nào khác phải gánh chịu liên quan đến các vi phạm về bảo mật hoặc an toàn thông tin.

HÌNH THỨC TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Cố vấn nhị phân có quyền quy định, tùy từng thời điểm, hình thức thông báo (bằng văn bản hoặc hình thức khác) và các kênh trao đổi thông tin liên quan đến việc cấp thông báo căn cứ theo các Quy Tắc Sử Dụng mà không áp đặt bất kỳ nghĩa vụ cẩn trọng nào đối với Cố vấn nhị phân.

Cố vấn nhị phân không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà Quý Khách có thể phải gánh chịu khi trao đổi thông tin mật hoặc thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua các phương tiện điện tử như thư điện tử, hoặc nếu chúng tôi cung cấp các thông tin đó cho Quý Khách thông qua các phương tiện này theo yêu cầu của Quý Khách, hoặc Quý Khách phản hồi thông tin cho chúng tôi thông qua cùng một loại phương tiện trao đổi.

Quý Khách được yêu cầu thông báo ngay lập tức cho Cố vấn nhị phân về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ, số điện thoại/fax, địa chỉ email/thư điện tử dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác nếu các thông tin trên đã được cung cấp cho Cố vấn nhị phân cho mục đích liên lạc. Mọi trao đổi thông tin mà chúng tôi gửi đến Quý Khách sẽ được ghi địa chỉ theo thông tin liên lạc mới nhất của Quý Khách đã đăng ký với Cố vấn nhị phân. Các thông tin liên lạc được gửi trực tiếp hoặc gửi qua hình thức chuyển thư, fax hoặc hình thức khác sẽ được xem là đã được gửi đến tay Quý Khách (trong trường hợp gửi trực tiếp) tại thời điểm gửi, (trong trường hợp gửi bằng fax) vào ngày gửi fax, (trong trường hợp gửi qua hình thức chuyển thư) khi được bỏ vào hộp thư, (trong trường hợp gửi qua phương tiện điện tử) tại thời điểm gửi thư điện tử.

CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Việc Quý Khách sử dụng mật khẩu của mình để truy cập các tài liệu và thông tin hợp đồng của Quý Khách thể hiện rằng Quý Khách đồng ý sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Mật Khẩu sẽ được ghi nhận và được xem là chữ ký điện tử của Quý Khách và sẽ có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. Hành động sử dụng Mật khẩu cũng thể hiện rằng Quý Khách chấp nhận rằng các thông tin và dữ liệu điện tử được xem như là tài liệu gốc khi đệ trình lên bất cứ tòa án nào tại Việt Nam và Quý Khách sẽ không tranh cãi về tính chính xác hoặc tính xác thực của các hồ sơ và dữ liệu do Cố vấn nhị phân duy trì.

Cố vấn nhị phân không chịu trách nhiệm đối với việc Quý Khách không tuân theo các yêu cầu/chỉ thị trực tuyến, mà việc đó có thể gây ra, toàn bộ hoặc một phần, và là nguyên nhân của tình trạng nằm ngoài tầm kiểm soát của Cố vấn nhị phân, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự hỏng hóc hoặc hư hại thiết bị nào. Trong mọi tình huống, Cố vấn nhị phân không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc các hệ quả phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện các chỉ thị/yêu cầu trực tuyến của Quý Khách.

Khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, Quý Khách đồng ý mọi quy tắc và điều kiện của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn: a) Cố vấn nhị phân đã bảo lưu quyền bổ sung, xóa bỏ hoặc thay đổi phạm vi dịch vụ được cấp trực tuyến và bất kỳ quy tắc và điều kiện tại đây tùy từng thời điểm; và b) nếu Cố vấn nhị phân quyết định thay đổi các quy tắc và điều khoản tại đây, Cố vấn nhị phân sẽ thông báo trong website này về các sửa đổi đó và sẽ nêu cụ thể ngày hiệu lực của sửa đổi đó. Nếu Quý Khách không hủy bỏ dịch vụ trực tuyến trước khi hết thời hạn đó, Quý Khách sẽ được xem là đã đồng ý với các thay đổi đó.

Cố vấn nhị phân có thể tự đưa ra quyết định để tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ dịch vụ trực tuyến, hoặc quyền sử dụng của Quý Khách, tại bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo hoặc nêu lý do.

Cố vấn nhị phân có quyền chấm dứt và thay đổi, tùy từng thời điểm, phạm vi và loại hình dịch vụ trực tuyến để cung cấp trên trang web của chúng tôi, bao gồm các việc áp dụng và thay đổi các giới hạn và hạn chế về việc sử dụng dịch vụ, và áp dụng hoặc thay đổi thời gian cung cấp dịch vụ, thời gian dịch vụ trực tuyến có thể sử dụng được, và thời gian tạm ngưng dịch vụ hàng ngày.

Khi biết hoặc nghi ngờ ID người dùng và mật khẩu của Quý Khách đã bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba chưa được ủy quyền, hoặc dịch vụ của Cố vấn nhị phân đang bị sử dụng mà chưa được cấp phép, Quý Khách phải không trì hoãn thông báo với Cố vấn nhị phân ngay lập tức và, Quý Khách vẫn phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng dịch vụ chưa được cấp phép cho đến khi chúng tôi nhận được thông báo về tình trạng sử dụng không được phép đó.

CÁC GIAO DỊCH TRÊN INTERNET

Các giao dịch thông qua mạng Internet có thể gặp rủi ro mất đường truyền, gián đoạn, chậm trễ hoặc sai sót. Cố vấn nhị phân không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến độ chính xác hoặc tính kịp thời của bất kỳ thông điệp nào đã gửi đi hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua trang web này phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ sai sót nào gây ra từ các phương tiện trao đổi thông tin nằm ngoài tầm kiểm soát của Cố vấn nhị phân.

TẢI THÔNG TIN

Cố vấn nhị phân không bảo đảm việc truyền tải thông tin qua trang web này sẽ không có bất kỳ chậm trễ, thất bại, lỗi, thiếu sót hoặc bị mất mát thông tin. Cố vấn nhị phân không bảo đảm các điều sau đây: a) không có virus hoặc các hình thái tương tự có thể gây lây nhiễm hoặc gây hại sẽ được truyền tải thông qua trang web này; hoặc b) không có thiệt hại nào xảy ra đối với bất kỳ hệ thống máy tính được kết nối với trang web này. Quý Khách chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc bảo vệ và sao lưu dữ liệu và/hoặc thiết bị của Quý Khách; và thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa được Quý Khách cho là phù hợp và cần thiết để ngăn chặn vi rút máy tính hoặc hình thái lây nhiễm hoặc gây hại khác.

CÁC ĐƯỜNG DẪN

Trong trường hợp trang web này có đường dẫn đến trang web không phải của Cố vấn nhị phân, Cố vấn nhị phân không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của các đường dẫn đến trang web khác bao gồm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc các mục khác được cấp thông qua trang web đó.

MÂU THUẪN GIỮA BẢN TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH

Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ hoặc mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Quy Tắc Sử Dụng này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

Quy Tắc Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Việt Nam”) và các bên công nhận tòa án có thẩm quyền của Việt Nam là tòa án có thẩm quyền duy nhất xét xử.

Thông báo pháp lý

Việc Quý khách truy cập vào Trang thông tin điện tử này được coi là Quý khách đã đồng ý và chấp nhận ràng buộc về mặt pháp lý với các điều khoản và điều kiện quy định tại đây. Trang thông tin điện tử này cung cấp các thông tin về dịch vụ và sản phẩm của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hiểm Nhân Thọ Cố vấn nhị phân (gọi tắt là “Cố vấn nhị phân”), được phân phối bởi Cố vấn nhị phân hoặc các đại lý bảo hiểm do Cố vấn nhị phân chỉ định. Trang thông tin điện tử này chứa các thông tin chung để khách hàng của Cố vấn nhị phân và công chúng dễ dàng tham khảo. Các thông tin trên Trang thông tin điện tử không được hiểu là lời mời, thỏa thuận, hứa hẹn hoặc bảo đảm. Cố vấn nhị phân có quyền thay đổi thông tin trên trang thông tin điện tử này trong từng thời kỳ mà không phải báo trước. Quý khách nên xem xét cẩn thận tình trạng của mình và tìm tư vấn chuyên nghiệp độc lập nếu cần thiết. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Cố vấn nhị phân nếu Quý khách muốn có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ và sản phẩm của Cố vấn nhị phân.

Rating
Share to friends
Perfect Binary Mentor