Tôi đã xác minh tài khoản trước đó, nhưng tôi được yêu cầu làm lại lần nữa. Vậy tôi nên làm gì?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsTôi đã xác minh tài khoản trước đó, nhưng tôi được yêu cầu làm lại lần nữa. Vậy tôi nên làm gì?
Romeo asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Xác nhận các xác minh lại được thực hiện sau khi cung cấp thông tin về việc sử dụng thẻ và ví đang hoạt động mà tiền được chuyển vào tài khoản. Việc sử dụng các hệ thống thanh toán mới cũng phải được yêu cầu xác nhận.

Rate article
Perfect Binary Mentor