Tôi có thể rút tiền ra từ tài khoản hướng dẫn không?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsTôi có thể rút tiền ra từ tài khoản hướng dẫn không?
Boomer asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Công ty Binomo đã thiết lập một lệnh cấm rút tiền từ tài khoản hướng dẫn demo. Tài khoản demo chỉ dành cho việc đào tạo giao dịch.

Rate article
Perfect Binary Mentor