Tôi có thể giao dịch trong một giải đấu thông qua ứng dụng không?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsTôi có thể giao dịch trong một giải đấu thông qua ứng dụng không?
AvatarBoomer asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Để tham gia các giải đấu bằng ứng dụng Android, chỉ cần truy cập liên kết đặc biệt dưới đây https://binomo.com/promo/android

Rate article
Perfect Binary Mentor