Tôi có một phiếu giảm giá,phải nhập nó vào đâu?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsTôi có một phiếu giảm giá,phải nhập nó vào đâu?
Vic asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để kích hoạt phiếu giảm giá, người dùng đã đăng ký cần bổ sung số dư tài khoản của cá nhân mình. Bằng cách đi tới phần của “Thu Ngân”, người dùng phải xác định phương thức thanh toán. Tiếp theo, nhấp vào liên kết “Thêm”. Sau khi xem xét thông tin về các hệ thống thưởng, mã hiện có được thêm vào khu tương ứng.

Để nhận được tiền thưởng bằng phiếu giảm giá, bạn phải xác nhận thanh toán.

Rate article
Perfect Binary Mentor