Tôi có cần cung cấp bất kỳ tài liệu nào để rút tiền không?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsTôi có cần cung cấp bất kỳ tài liệu nào để rút tiền không?
user012 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Binomo có quyền được yêu cầu các tài liệu cần thiết khi rút tiền từ tài khoản. Những hành động như vậy sẽ giúp xác nhận danh tính của chủ tài khoản. Danh sách các tài liệu cần thiết có thể bao gồm: ảnh hộ chiếu, thẻ ngân hàng, ảnh chụp màn hình của hệ thống thanh toán điện tử.

Rate article
Perfect Binary Mentor