Tôi cần phải làm gì nếu được yêu cầu xác minh?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsTôi cần phải làm gì nếu được yêu cầu xác minh?
Tras91 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác nhận việc xác minh đầu tiên, người dùng phải cung cấp tài liệu nhận dạng và xác nhận hoạt động của thẻ ngân hàng và ví điện tử đã sử dụng từ đó tài khoản được bổ sung

Các tài liệu cần thiết được gửi từ mail phải được gán cho tài khoản tới: support@binomo.com

Thuật ngữ bắt buộc là tuân thủ tất cả các yêu cầu về tài liệu và cung cấp chúng theo các định dạng như: JPG, PNG, BMP hoặc PDF.

Gửi tài liệu lưu trữ không được chấp nhận.

Rate article
Perfect Binary Mentor