Thu nhập có bị đánh thuế không?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsThu nhập có bị đánh thuế không?
Bull43 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Công ty Binomo không đánh thuế đối với các giao dịch. Các khoản thanh toán thuế được tính toán theo quy định của nhà nước lập pháp.

Rate article
Perfect Binary Mentor