Thời hạn chót để xét nhận yêu cầu rút tiền là gì?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsThời hạn chót để xét nhận yêu cầu rút tiền là gì?
Tras91 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Việc xem xét các yêu cầu rút tiền xảy ra vào các ngày trong tuần. Thời gian xử lý ứng dụng là 24 giờ. Thời hạn giao dịch tối đa là 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn.

Rate article
Perfect Binary Mentor