Thời hạn chót để xét duyệt các tài liệu cần được xác minh là gì?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsThời hạn chót để xét duyệt các tài liệu cần được xác minh là gì?
GovViet8 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Khi đã thu thập tất cả các tài liệu cần thiết và gửi chúng đến địa chỉ được chỉ định, khoảng thời gian cần được xác minh sẽ không quá 72 giờ. Khi gửi tài liệu bổ sung, bạn nên gửi tất cả các tệp được yêu cầu trong một lần.

Sau khi hoàn thành việc xác minh, người dùng đã gửi tài liệu sẽ nhận được thông báo qua e-mail.

Rate article
Perfect Binary Mentor