Thời gian đóng cửa (hết hạn) là gì?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsThời gian đóng cửa (hết hạn) là gì?
AvatarTras91 asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Hết hạn là thời gian hoàn thành giao dịch và thời gian tính toán thanh toán, nếu hoạt động diễn ra thành công.

Rate article
Perfect Binary Mentor