Thời gian để mua là gì?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsThời gian để mua là gì?
AvatarRomeo asked 3 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 3 years ago

Đây là phạm vi thời gian mà chủ tài khoản có thể thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng tài sản hiện tại, để đặt thời gian hết hạn.

Rate article
Perfect Binary Mentor