Quỹ giải thưởng được hình thành như thế nào?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsQuỹ giải thưởng được hình thành như thế nào?
Kevin asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Khi đăng ký quỹ giải thưởng, số tiền lãi nhận được khi thanh toán phí đăng ký và hoàn thành các giao dịch mua thêm được xét duyệt.

Để có thể tìm ra tỷ lệ phần trăm đóng góp, bạn phải tìm hiểu và làm quen với các điều khoản của giải đấu. Mỗi giải đấu đều có tiền thưởng riêng..

Rate article
Perfect Binary Mentor