Phần mua bổ sung ở trong giải đấu là gì?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsPhần mua bổ sung ở trong giải đấu là gì?
Lane asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Khái niệm mua bổ sung nghĩa là ngụ ý sự gia tăng số dư giải đấu bằng số tiền mua. Bạn có thể thực hiện mua thêm nếu bạn không vượt quá số tiền được chỉ định trong các điều kiện của giải đấu. Thông thường trong giải đấu có một phần gọi là “Mua sắm”. Điều này có nghĩa là người tham gia giải đấu không bị giới hạn về số lượng mua thêm.

Rate article
Perfect Binary Mentor