Nếu tôi có 1000T trong tài khoản giải đấu, trong suốt giải đấu, nó đã trở thành 100T, thì kết quả sẽ được tính thế nào trong bảng?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsNếu tôi có 1000T trong tài khoản giải đấu, trong suốt giải đấu, nó đã trở thành 100T, thì kết quả sẽ được tính thế nào trong bảng?
Dad20 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Các giải đấu, mục đích của nó là tối đa hóa sự cân bằng trong suốt giải đấu, chuyển sang mức bù 1000 ₮ như là số dư tối đa dựa theo các thành tích trong giải đấu. Các giải đấu, mục tiêu là quay vòng doanh thu tối đa, sẽ được chuyển vào bảng tỷ lệ doanh thu được thực hiện kể từ khi bắt đầu hiển thị trên số dư 1000₮. Các giải đấu, mục đích của nó là tối đa hóa số dư vào cuối giải đấu, bảng sẽ hiển thị số dư hiện tại là 100₮.

Rate article
Perfect Binary Mentor