Mục đích của việc xác minh là gì?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsMục đích của việc xác minh là gì?
Dad20 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Việc xác minh phải bằng cách cung cấp xác nhận danh tính của chủ tài khoản, cũng như khả năng thanh toán của tài khoản đó. Đó là xác minh nhằm đảm bảo sự an toàn sử dụng của tài khoản và tiền của chính bạn.

Tài liệu được gửi để xác minh phải bằng cách sử dụng tài khoản cá nhân và gửi thông tin cần thiết đến địa chỉ e-mail: support@binomo.com

Tùy thuộc vào cách bổ sung tài khoản, người dùng phải cung cấp các danh sách tài liệu tương ứng..

Rate article
Perfect Binary Mentor