Loại tiền tệ nào có thể được sử dụng cho giao dịch?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLoại tiền tệ nào có thể được sử dụng cho giao dịch?
Dad20 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Quá trình đăng ký trên trang web ngụ ý sự lựa chọn loại tiền tệ cần thiết, và sau đó được sử dụng cho tài khoản giao dịch. Hiện tại, mỗi người dùng đã đăng ký có thể sử dụng các loại tiền như euro, đô la và rúp.

Rate article
Perfect Binary Mentor