Liệu có thể rút được tiền từ khoản đã gửi vào tài khoản trước đó từ tài khoản mà chưa bắt đầu giao dịch không?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLiệu có thể rút được tiền từ khoản đã gửi vào tài khoản trước đó từ tài khoản mà chưa bắt đầu giao dịch không?
Kevin asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Mỗi chủ sở hữu tài khoản có thể sử dụng dịch vụ như rút tiền từ tài khoản mà không bắt đầu giao dịch. Cần xem xét thực tế rằng sẽ có một khoản hoa hồng 10% sẽ được tính phí từ tài khoản chủ sở hữu cho hoạt động này. Để thực hiện hoạt động, bạn cần phải xác nhận việc rút tiền, cũng như đặt hàng lại dịch vụ này. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc triển khai dịch vụ bằng cách kiểm tra thỏa thuận khách hàng.

Rate article
Perfect Binary Mentor