Làm thế nào để thực hiện một giao dịch?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm thế nào để thực hiện một giao dịch?
GovViet8 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Khi đã chọn một loại giao dịch nhất định, người dùng có thể sử dụng các loại hoạt động như:

  • “Tiêu chuẩn”

Để sử dụng loại giao dịch này, bạn phải chọn một tài sản, chọn số tiền cho muốn giao dịch, chuyển động của bảng giá, cũng như ngày chấm dứt giao dịch. Nếu bạn chỉ định các tham số chính xác, chủ tài khoản sẽ nhận được số tiền đầu tư trở lại, cũng như về tiền lời, tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm thanh toán cho tài sản.
Strike.
Sử dụng loại giao dịch có tên là “Strike”, chủ tài khoản cần chọn tài sản, xác định số tiền dự định cho giao dịch, đánh dấu cơ chế chuyển động của bảng giá, đặt giá thực hiện và cho biết ngày hoàn thành các hoạt động. Giao dịch chấm dứt sau khi thời gian được chỉ định bởi bạn đã đến. Nếu dự báo chính xác, chủ tài khoản sẽ nhận được số tiền đầu tư và tỷ lệ phần trăm thanh toán trên tài sản. Loại hoạt động này chỉ khả dụng khi sử dụng ứng dụng di động.

Rate article
Perfect Binary Mentor