Làm thế nào để được tham gia các giải đấu?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm thế nào để được tham gia các giải đấu?
Vic asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để trở thành người có thể tham gia giải đấu, người dùng đã đăng ký cần phải vào trang của giải đấu và xác nhận ý định của họ bằng cách nhấp vào nút “Đăng ký”. Hành động này có sẵn tùy thuộc vào lượng số tiền yêu cầu, mà không thấp hơn số tiền đăng ký. Ngoài ra, mỗi người dùng đã đăng ký có thể tham gia vào các giải đấu miễn phí.

Bạn chỉ có thể kiểm soát trạng thái tài khoản của mình sau khi bắt đầu giải đấu. Để thực hiện các giao dịch, người dùng cần phải sử dụng một loại tiền ảo đặc biệt (₮), cũng như một tài khoản đang hoạt động.

Rate article
Perfect Binary Mentor