Làm cách nào để xóa thanh toán trong một cú nhấp chuột?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để xóa thanh toán trong một cú nhấp chuột?
Dad20 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để có thể từ chối dịch vụ như Thanh toán một lần nhấp, bạn phải truy cập phần “Thu ngân” và cho biết phương thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng mới. Tiếp theo, bạn cần chỉ định số tiền chính xác của khoản thanh toán, cũng như bỏ chọn “Thanh toán chỉ bằng một cú nhấp chuột”. Sau đó, bạn cần nhấp vào nút “Bổ sung và hoàn tất thanh toán.” Các hành động sẽ được thực hiện để giúp hủy kích hoạt chức năng thanh toán một lần nhấp vào một lần.

Rate article
Perfect Binary Mentor