Làm cách nào để xóa tài khoản?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để xóa tài khoản?
Romeo asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để có thể chặn xóa tài khoản bạn cần phải vào mục Dữ liệu cá nhân.

Di chuyển xuống dưới trang, bạn phải xác nhận chặn tài khoản, nhập mật khẩu và cho biết lý do chặn, sau đó bạn cần xác nhận hoàn thành việc chặn trang. Sau khi thực hiện tất cả các hành động, người dùng sẽ được thông báo về việc chặn tài khoản.

Để có thể mở chặn tài khoản không hoạt động, bạn cần phải liên hệ với chúng tôi support@binomo.com

Rate article
Perfect Binary Mentor