Làm cách nào để xác minh ví WebMoney?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để xác minh ví WebMoney?
Romeo asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh ví WebMoney, chủ tài khoản phải chụp ảnh màn hình thanh toán được thực hiện có lợi cho Binomo bằng cách sử dụng ví điện tử. Điều kiện chính là sự rõ ràng của hình ảnh, trên đó có thể nhìn thấy số ví và WMID. Ngoài ra,khi sử dụng ảnh, bạn phải cung cấp thông tin với dữ liệu cá nhân của chủ sở hữu ví điện tử.

Answer for Làm cách nào để xác minh ví WebMoney?

Answer for Làm cách nào để xác minh ví WebMoney?

Rate article
Perfect Binary Mentor