Làm cách nào để xác minh ví PerfectMoney?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để xác minh ví PerfectMoney?
user012 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để có thể xác minh được ví PerfectMoney, chủ tài khoản cần chụp ảnh thanh toán được thực hiện có lợi cho Binomo bằng cách sử dụng hệ thống thanh toán này. Ảnh chụp sẽ hiển thị số ví và thông tin chứa dữ liệu cá nhân của chủ sở hữu ví.

Binomo là gì

Binomo là gì

Rate article
Perfect Binary Mentor