Làm cách nào để xác minh ví Payeer?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để xác minh ví Payeer?
Lane asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh ví Payeer, chủ tài khoản phải chụp ảnh khoản thanh toán được thực hiện có lợi cho Binomo bằng cách sử dụng hệ thống thanh toán này. Ảnh được chụp phải hiển thị họ, tên và tên bảo trợ của chủ sở hữu và số ví điện tử của anh ấy.

Binomo là gì

Binomo là gì

Rate article
Perfect Binary Mentor