Làm cách nào để xác minh ví BTC (bitcoin)?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để xác minh ví BTC (bitcoin)?
GovViet8 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh ví BTC, chủ tài khoản cần chụp ảnh thanh toán được thực hiện có lợi cho Binomo bằng cách sử dụng hệ thống thanh toán này. Ảnh chụp phải chứa thông tin về ID giao dịch và địa chỉ cho biết việc chuyển tiền. Để xem ID, bạn nên truy cập trang web https://www.blockchain.com/en/

Rate article
Perfect Binary Mentor