Làm cách nào để xác minh ví ADVcash?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để xác minh ví ADVcash?
Romeo asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để có thể xác minh ví tiền của ADVcash, chủ tài khoản cần chụp ảnh thanh toán được thực hiện có lợi cho Binomo bằng cách sử dụng hệ thống thanh toán này. Ảnh được chụp phải hiển thị họ, tên và tên bảo trợ của chủ sở hữu, số ví điện tử và thông tin về việc nạp lại số dư.

Binomo là gì

Rate article
Perfect Binary Mentor