Làm cách nào để xác minh hệ thống Alfaclick?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để xác minh hệ thống Alfaclick?
Boomer asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để có thể xác minh được ví Alfaclick, chủ tài khoản cần chụp ảnh thanh toán được thực hiện có lợi cho Binomo bằng cách sử dụng hệ thống thanh toán này. Ảnh chụp phải chứa thông tin về thời gian và số tiền thanh toán được thực hiện.

Rate article
Perfect Binary Mentor