Làm cách nào để tính tiền thưởng giao dịch?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để tính tiền thưởng giao dịch?
Boomer asked 3 years ago
2 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để tính toán chính xác doanh thu của giao dịch, cần phải tính đến thu nhập sau giao dịch, điều này sẽ phụ thuộc vào thu nhập của tài sản. Công thức này bao gồm số tiền của giao dịch nhân với thu nhập nhận được từ tài sản.

Ví dụ: xem xét giao dịch bằng cặp tiền tệ như EUR / USD, tạo ra lợi nhuận 70%. Để có thể tính toán doanh thu cho giao dịch này, $ 50 phải được nhân với 70%. Số tiền lãi sẽ là 35 đô la.

Admin Staff answered 3 years ago

Để kích hoạt phiếu giảm giá, người dùng đã đăng ký cần bổ sung số dư tài khoản của cá nhân mình. Bằng cách đi tới phần của “Thu Ngân”, người dùng phải xác định phương thức thanh toán. Tiếp theo, nhấp vào liên kết “Thêm”. Sau khi xem xét thông tin về các hệ thống thưởng, mã hiện có được thêm vào khu tương ứng.

Để nhận được tiền thưởng bằng phiếu giảm giá, bạn phải xác nhận thanh toán.

Rate article
Perfect Binary Mentor