Làm cách nào để thay đổi địa chỉ emails và số điện thoại?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để thay đổi địa chỉ emails và số điện thoại?
GovViet8 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Việc thay đổi địa chỉ email và số điện thoại di động ở trong tài khoản trong thực tế là thông tin liên lạc được chỉ định chưa được xác nhận. Sau khi đăng ký, việc thay đổi số điện thoại và địa chỉ email sẽ là không thể được. Chỉ bằng cách liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ khách hàng, mỗi người dùng đã đăng ký sẽ có thể thay đổi bằng cách cho biết số điện thoại di động hiện tại đang dùng của họ.

Đăng ký tài khoản mới bằng cách sử dụng e-mail mới chỉ có hiệu lực sau khi xóa tài khoản đang hoạt động đã tạo.

Xác minh cung cấp xác nhận danh tính của chủ tài khoản, cũng như khả năng thanh toán của nó. Đó là xác minh đảm bảo sử dụng an toàn tài khoản và tiền của bạn.

Rate article
Perfect Binary Mentor