Làm cách nào để nhận tiền thưởng?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để nhận tiền thưởng?
user012 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để nhận được tiền thưởng, chủ tài khoản được khuyến nghị làm theo những cách sau:

· Thực hiện bổ sung tài khoản bằng các phương pháp tiêu chuẩn.

  • Sử dụng phiếu phần thưởng.
  • Đổi phần thưởng không có tiền gửi.

Có được một phần thưởng tích cực không liên kết được thực hiện bởi:

  • Tham gia vào các chương trình khuyến mãi của công ty.
  • Khách hàng có trạng thái Vàng và Vip trên nền tảng.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết, bạn cần phải tới mục Thỏa thuận khách hàng và tìm hiểu về đoạn thứ 7.

Rate article
Perfect Binary Mentor