Làm cách nào để kiếm được tiền thưởng?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để kiếm được tiền thưởng?
Kevin asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Dưới đây là những yêu cầu để có thể lấy được tiền thưởng:

  • Nạp tiền vào tài khoản của bạn theo cách tiêu chuẩn.
  • Nhập số phiếu tiền thưởng.
  • Kích hoạt phần tiền thưởng khác ngoài tiền gửi vào.

Nhận tiền thưởng mà không có tiền gửi vào là có thể:

  • Khi tham gia vào các khuyến mãi của công ty;
  • Sau khi chấp nhận ưu đãi đặc biệt được cung cấp cho những người nắm giữ tài khoản Vàng và VIP

Để hiểu được đầy đủ thông tin, bạn cần phải tự tìm hiểu và làm quen với Phần 7 của mục Thỏa thuận khách hàng.

Rate article
Perfect Binary Mentor