Làm cách nào để hủy tiền thưởng?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để hủy tiền thưởng?
Tras91 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để có thể hủy phần thưởng, bạn phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Hủy bỏ tiền thưởng xảy ra trong trường hợp không có giao dịch, sau khi các quỹ tiền thưởng được tích lũy.

Rate article
Perfect Binary Mentor