Làm cách nào để đổi số điện thoại?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để đổi số điện thoại?
Boomer asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Việc thay đổi số điện thoại chỉ có thể xảy ra trước khi đăng ký hoàn tất. Để thực hiện những hành động này, bạn phải đi đến phần “Dữ liệu cá nhân”. Hoàn thành đăng ký trên trang web không cho quyền được thay đổi số điện thoại.

Để có thể hiển thị ra số điện thoại hiện tại, bạn phải liên hệ với dịch vụ hỗ trợ bằng bất kỳ kênh liên lạc nào.

Rate article
Perfect Binary Mentor