Làm cách nào để đổi mật khẩu?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để đổi mật khẩu?
Tras91 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để có thể đổi mật khẩu, bạn cần phải tới trang với dữ liệu cá nhân và vào mục được gọi là “Đổi Mật Khẩu”.

Nếu bạn không truy cập được vào tài khoản của mình, bạn phải thực hiệu một số hành động dưới đây:

  • Nhập vào nút “Tôi quên mật khẩu”.
  • Nhập địa chỉ email mới.
  • Kiểm tra hòm thư và tìm lá thư về vấn đề đổi mật khẩu.
  • Nhấp vào liên kết được đính kèm trong thư.

Nhấp vào liên kết đính kèm trong thư sẽ mở ra một cửa sổ mà trong đó bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu mới và xác nhận nó. Sau khi thực hiện các hành động cần thiết, người dùng đã đăng ký sẽ có thể sử dụng dữ liệu mới cho quyền hạn trên trang web.

Rate article
Perfect Binary Mentor