Làm cách nào để đổi e-mail?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để đổi e-mail?
Vic asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Thay đổi địa chỉ email của bạn chỉ có thể cho đến khi đăng ký hoàn tất. Để làm điều này, hãy truy cập trang với dữ liệu cá nhân trên nền tảng. Sau khi đăng ký hoàn tất, bạn sẽ không thể chỉnh sửa thông tin quy định. Nhập e-mail mới chỉ khả dụng sau khi chặn tài khoản đang hoạt động và tạo một tài khoản mới.

Rate article
Perfect Binary Mentor