Làm cách nào để đăng ký và hủy đăng ký việc nhận thư thông báo?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để đăng ký và hủy đăng ký việc nhận thư thông báo?
user012 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để đăng ký nhận thư thông báo Binomo, bạn phải vào phần chứa dữ liệu cá nhân. Tiếp theo, bạn cần xác nhận đã nhận được đề xuất và tiền thưởng từ công ty, bằng cách đặt dấu chọn, sau đó nhấp vào nút “Lưu”. Việc hoàn thành tất cả các hành động cần thiết sẽ kích hoạt thư thông báo từ công ty.

Để ngừng nhận bản thư, bạn cần bỏ chọn và lưu các thay đổi.

Rate article
Perfect Binary Mentor