Làm cách nào để chuyển đổi định giá tiền tệ của tài khoản?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsLàm cách nào để chuyển đổi định giá tiền tệ của tài khoản?
Bull43 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Sau khi đăng ký, người dùng sẽ không thể chuyển đổi loại tiền tệ. Để sử dụng một loại tiền tệ khác, người dùng cần chặn tài khoản hiện đang hoạt động, sau đó tạo một loại tài khoản mới, với loại tiền mà được sử dụng cho các giao dịch tài chính. Điều đáng phải xem xét là khi đăng ký, bạn phải chỉ định đăng kí một địa chỉ email mới.

Rate article
Perfect Binary Mentor