Đổi định giá tiền tệ của tài khoản như thế nào?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsĐổi định giá tiền tệ của tài khoản như thế nào?
user012 asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để thay đổi định giá tiền tệ của tài khoản,bạn cần đăng ký tài khoản trước.

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể đăng ký một tài khoản mới bằng bất kỳ loại tiền tệ nào. Điều kiện chính để đăng ký tài khoản mới là việc ngừng sử dụng tài khoản hiện tại. Khi đăng ký tài khoản trên nền tảng và tạo một tài khoản, bạn bắt buộc phải có một địa chỉ email mới.

Rate article
Perfect Binary Mentor