Có thể giao dịch và rút tiền mà không cần phải xác minh tài khoản không?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsCó thể giao dịch và rút tiền mà không cần phải xác minh tài khoản không?
Romeo asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Việc không hoàn thành xác minh không phải là một trở ngại đối với việc giao dịch và rút tiền. Khi yêu cầu xác minh, người dùng sẽ bị hạn chế trong việc rút tiền. Nhưng, mặc dù điều này, việc giao dịch vẫn có thể tiếp tục được.

Rate article
Perfect Binary Mentor