Cách giao dịch. Khi nào tôi có thể giao dịch trên nền tảng này?

Private: DWQA QuestionsCategory: QuestionsCách giao dịch. Khi nào tôi có thể giao dịch trên nền tảng này?
Vic asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Giao dịch trên nền tảng là một việc dễ dàng mà mỗi người dùng đã đăng ký có thể thực hiện trong vòng 24 giờ. Vào các ngày lễ và cuối tuần, người dùng có thể sử dụng các tài sản tiền điện tử đặc biệt.

Rate article
Perfect Binary Mentor